KROK V – CZWARTEK, 14 MAJA 2020 ROK

TAJEMNICA PIĄTA (ŚWIATŁA)
USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». (Łk 2, 41-51)

 

 

Orędzie Ojca Świętego na XIX Światowy Dzień Młodzieży 2004 r.

«Chcemy ujrzeć Jezusa» (J 12, 21)

 

Drodzy Młodzi!

Rok 2004 to ostatni etap przed wielkim spot­kaniem w Kolonii, gdzie w 2005 r. będzie obchodzo­ny XX Światowy Dzień Młodzieży. Zachęcam was zatem do intensywniejszych duchowych przygoto­wań do tego wydarzenia, poprzez rozważanie słów, które wybrałem na temat tegorocznego XIX Świato­wego Dnia: «Chcemy ujrzeć Jezusa» (J 12, 21). Z taką prośbą niektórzy «Grecy» zwrócili się pew­nego dnia do apostołów. Chcieli się dowiedzieć, kim jest Jezus. Zachęcam także i was, drodzy młodzi, abyście naśladowali owych «Greków», którzy zwrócili się do Filipa, kierując się pragnieniem «ujrzenia Jezusa». Aby zobaczyć Jezusa, trzeba przede wszystkim pozwolić, by On popatrzył na nas!

 

Każdy człowiek nosi w sercu pragnienie, by zoba­czyć Boga. Drodzy młodzi, pozwólcie, by Jezus spo­jrzał wam w oczy, tak byście zapragnęli zobaczyć Światło, zakosztować blasku Prawdy. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, Bóg nas stworzył, ponieważ nas kocha, i po to, abyśmy my kochali Jego. Taka jest przyczyna nieprzepartej tęsknoty za Bogiem, ja­ka kryje się w sercu człowieka: «Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną» (Ps 27 [26], 8). To oblicze, jak wiemy, Bóg ob­jawił nam w Jezusie Chrystusie.

 

Pozwólcie, by skrystalizowa­ło się w głębi serca to gorące pragnienie ujrzenia Bo­ga, pragnienie niekiedy stłumione przez zgiełk świata i powaby przyjemności. Pozwólcie dojść do głosu te­mu pragnieniu, a przeżyjecie wspaniałe spotkanie z Jezusem. Chrześcijaństwo nie jest tylko jakąś doktry­ną; jest spotkaniem w wierze z Bogiem, który stał się obecny w naszej historii poprzez wcielenie Je­zusa. Widzieć Jezusa, kontemplować Jego oblicze to nieugaszone pragnienie, ale człowiek może, niestety, także je stłumić. Staje się tak poprzez grzech, które­go istota polega właśnie na oderwaniu wzroku od Stwórcy i zwróceniu go ku stworzeniu.

 

Owi «Grecy» poszukujący prawdy nie mogliby zbli­żyć się do Chrystusa, gdyby ich pragnienie, wyrażo­ne w sposób wolny i dobrowolny, nie skonkretyzo­wało się w wyraźnej decyzji: «Chcemy ujrzeć Jezu­sa». Być prawdziwie wolnym oznacza mieć siłę, by wybrać Tego, dla którego zostaliśmy stworzeni, i za­akceptować Jego panowanie w naszym życiu. Od­czuwacie w głębi waszych serc, że wszystkie dobra ziemskie, wszystkie sukcesy zawodowe, sama miłość ludzka, o jakiej marzycie, nie zdołają nigdy spełnić do końca waszych najskrytszych i najgłębszych ocze­kiwań. Jedynie spotkanie z Jezusem będzie mogło nadać pełny sens waszemu życiu: «Stworzyłeś nas bowiem dla siebie, i niespokojne jest nasze serce, do­póki nie spocznie w Tobie» – napisał św. Augustyn (Wyznania, I, 1). Nie pozwólcie się odwieść od tych poszukiwań. Wytrwajcie w nich, od tego bowiem za­leży pełna realizacja was samych i wasza radość.

 

Drodzy przyjaciele, jeżeli nauczycie się odkry­wać Jezusa w Eucharystii, będziecie umieli odkryć Go także w waszych braciach i siostrach, w szcze­gólności tych najbiedniejszych. Eucharystia przyjmo­wana z miłością i adorowana z gorliwością staje się szkołą wolności i miłości, uczącą wypełniać najwię­ksze przykazanie: «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyja­ciół swoich» (J 15, 13).

 

Jezus (…) uczy nas, jak spotkać Go w bliź­nim, przede wszystkim w zniekształconym obliczu człowieka ubogiego. Bł. Matka Teresa z Kalkuty chętnie rozdawała swoją «wizytówkę», na której było napisane: «Owocem milczenia jest modlitwa; owo­cem modlitwy – wiara, owocem wiary – miłość, owocem miłości – służba, owocem służby – po­kój». Oto droga prowadząca do spotkania z Jezu­sem. Pochylajcie się nad wszystkimi ludzkimi cierpie­niami z siłą waszej wielkoduszności i z miłością,, któ­rą Bóg napełnia wasze serca za sprawą Ducha Świę­tego: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniej­szych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). Świat pilnie potrzebuje wielkiego profetycznego znaku miłości braterskiej! Nie wystarczy bowiem «mówić» o Jezu­sie; trzeba także w pewnym sensie «ukazywać» Go poprzez wymowne świadectwo własnego życia (por. Novo millennio ineunte, 16).

 

I nie zapominajcie, że należy szukać Chrystusa i rozpoznawać Jego obecność w Kościele, który jest niejako kontynuacją Jego zbawczego działania w czasie i przestrzeni. To w nim oraz za jego pośred­nictwem Jezus nadal ukazuje się dziś i pozwala się spotkać ludziom. W waszych parafiach, ruchach i wspólnotach bądźcie otwarci na siebie wzajemnie, aby pogłębiała się między wami jedność. Ona właś­nie jest widzialnym znakiem obecności Chrystusa w Kościele, pomimo nieprzejrzystej, grubej przegrody, jaką grzech wprowadził między ludzi.

 

Wasze otoczenie oczekuje od was, że będziecie świadkami Tego, którego spotkaliście i który daje wam życie. Bądźcie pełnymi entuzjaz­mu przyjaciółmi Jezusa, ukazującymi Pana tym, któ­rzy pragną Go ujrzeć, przede wszystkim tym, którzy są najdalej od Niego. Filip i Andrzej doprowadzili owych «Greków» do Jezusa: Bóg posługuje się ludzką przyjaźnią, aby doprowadzić serca do źródła Bo­żej miłości. Poczujcie się odpowiedzialni za ewange­lizację waszych przyjaciół i wszystkich waszych ró­wieśników.

 

Dziewica z Nazaretu, jako Matka czujna i cierpliwa, ukształtuje w was serce kontem­placyjne i nauczy was wytrwale wpatrywać się w Je­zusa, abyście się stali – w tym świecie, który prze­mija – prorokami świata, który nie umiera.

 

Watykan, 22 lutego 2004 r.

Jan Paweł II

( za  L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 4 / 2004 , s. 14-16).

 

 

– chwila refleksji …

– rozważanie V Tajemnicy Światła: Ustanowienie Eucharystii