Podstawowym celem Szkolnego Koła jest zidentyfikowanie osób potrzebujących w swym otoczeniu i udzielenie im szeroko rozumianą pomoc charytatywną. Członkowie Koła również biorą udział w pracy placówek pomocowych i wychowawczych w ich środowisku  (świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, domy opieki i in.) , wspomagają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach) oraz organizują i przeprowadzają różną pomoc w zakresie swojej społeczności;są wsparciem dla Proboszcza parafii, na terenie której podejmują swoje działania.

Zgodnie z regulaminem członkiem SKC może być każdy uczeń szkoły podstawowej lub średniej, katolik żyjący według  zasad wiary i moralności  Kościoła katolickiego. SKC nie zamyka się na młodych  innych wyznań lub  ludzi niewierzących, chętnie z nimi współpracuje, korzystając z ich pomocy.

Podstawowym warunkiem powstania Koła jest wola jego założenia przez grupę uczniów oraz ich opiekuna czyli nauczyciela zatrudnionego w szkole. Uczniowie  muszązłożyć deklaracje chęci zaangażowania się w działania wolontaryjne w ramach Koła oraz zgodę na przynależność dziecka do SKC, którą muszą wyrazić rodzice/prawni opiekunowie. Przychylając się do wniosku grupy uczniów o założenie Koła dyrektor szkoły kieruje do dyrektora Caritas archidiecezji wniosek o zawarcie porozumienia dotyczącego zasad działania Koła w szkole. Koło powstaje z chwilą podpisania tego porozumienia przez dyrektora Caritas archidiecezji i dyrektora szkoły. Kopia porozumienia wraz ze stosowną informacją zostaje przesłana lokalnemu proboszczowi. Członkowie Koła po okresie 3 miesięcy od złożenia deklaracji i po spełnieniu określonych wymogów otrzymują legitymacje.

Rola opiekuna SKC polega na odpowiedniej organizacji i właściwym kierowaniu pracą ludzi młodych, a także reprezentowaniu  Koło przed dyrekcją szkoły oraz Caritas archidiecezji.  Kolejną rzeczą jest  pomysłowość, prowadzenie i wspieranie członków w tworzeniu koncepcji działania Koła przez poświęcenie własnego czasu. Opiekun jest członkiem Szkolnego Koła oraz członkiem Zarządu Koła z głosem decydującym w sprawach Koła.

Szkolne Koła wnoszą wiele dobra w budowanie lepszego świata i zwracają uwagę na potrzebę komunikowania się pomiędzy sobą, wzbogacają i urozmaicają wychowawcze oddziaływanie szkoły. Celem ich jest pokazywanie i poszerzanie idei wolontariatu , a także wspomagają rodziców i pedagogów w prowadzeniu pracy wychowawczej w szkole i społeczności. SKC utwierdzają młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, poprzez organizowanie i udział w różnych akcjach religijnych i charytatywnych. Są one tez pierwszą pomocą dla parafii, o którą w każdej chwili może poprosić ks. Proboszcz.