Zadania Szkolnego Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas mając na celu szeroką działalność charytatywną w swoim środowisku, określają zakres swoich obowiązków na dwóch płaszczyznach.

Na płaszczyźnie formacyjnej:

 • zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików,
 • formowanie  postawy wolontariusza Caritas, która będzie niosła ze sobą dalszą pracą i zaangażowaniem w Parafialnych Zespołach Caritas,
 • pogłębianie wiedzy o nauce Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej,
 • zgłębianie własnego życia religijnego oraz harmonijne łączenie posługi charytatywnej z obowiązkami ucznia,
 • aktywowanie wspólnoty szkolnej do czynnej miłości bliźniego poprzez szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym i uwrażliwianie środowiska szkolnego na różne przejawy ludzkiej biedy,
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji do niesienia pomocy innym

Na płaszczyźnie działania:

 • współdziałanie ze strukturami Caritas Archidiecezji Przemyskiej j i parafialnym zespołem Caritas, na terenie którego działa Koło,
 • rozpoznawanie i zaspakajanie duchowych i materialnych potrzeb uczniów na terenie szkoły oraz w środowisku pozaszkolnym (domu, sąsiedztwie, parafii),
 • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym uczniom i osobom chorym, niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji,
 • nawiązywanie więzi duchowych i praktycznych form współdziałania z wyznawcami innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych w duchu ekumenizmu,
 • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
 • współpraca, przy zachowaniu własnej tożsamości, z innymi organizacjami młodzieżowymi.

Jakie korzyści przynosi istnienie SKC?

 • uczy miłości do bliźniego;
 • kształtuje wrażliwość na potrzeby i problemy innych ludzi;
 • uczy akceptacji i zrozumienia osób starszych, samotnych, chorych, czy niepełnosprawnych;
 • rozwijasamodzielności i odpowiedzialności;
 • uczy działania w zespole, przyjmowania odpowiedzialności za siebie oraz grupę;
 • uzdalnia do bezinteresownej aktywności społecznej;
 • pozwala na realizację własnych pomysłów;
 • wpływa na zmianę postaw, zachowania wobec człowieka;
 • umożliwia zdobycie punktów istotnych podczas rekrutacji na wyższe szczeble edukacji

Parafialne Zespoły Caritas

różnią się od Szkolnych Kół Caritas tym, że działają przy parafiach i niosą pomoc oraz wsparcie potrzebującym członkom parafii. Do Parafialnych Zespołów Caritas przynależeć mogą członkowie innych grup działających w lokalnej wspólnocie. Ważne, aby proboszczowie parafii w nagłych losowych zdarzeniach, mieli ludzi na których mogliby się wesprzeć  w organizowaniu pomocy i przeprowadzaniu różnych akcji.

Ważnym zadaniem PZC jest wspomaganie działalności charytatywnej modlitwą, ofiarami i czynem. Mają także zachęcać wiernych do modlitwy za żywych i umarłych, do praktykowania wzajemnego przebaczenia oraz pełnienia innych uczynków miłosierdzia , a także gromadzenie informacji o osobach potrzebujących i udzielanie ze zgromadzonych środków bezpośredniej pomocy potrzebującym.

Członkiem PZC  musi być parafianin przyjęty do niego przez proboszcza. Są dwa rodzaje członkostwa: członek czynny i członek wspierający. Członkowie czynni działają charytatywnie poprzez bezpośrednie kontakty z osobami potrzebującymi pomocy. W swej działalności zobowiązani są do dyskrecji. Członkowie wspierający świadczą pomoc finansową w formie zadeklarowanych przez siebie składek.

Komu świadczą pomoc Parafialne Zespoły?

 • osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym;
 • rodzinom wielodzietnym żyjącym w ubóstwie;
 • osobom ubogim;
 • matkom samotnie wychowującym dzieci;
 • ludziom uzależnionym, którzy tej pomocy potrzebują i jej pragną;
 • osobom samotnym potrzebującym opieki.

Działalność charytatywną Zespół organizuje przez:

Wsparcie duchowe

 1. odwiedziny
 2. nawiązanie rozmowy
 3. wspólną modlitwę
 4. ewangelizację
 5. pomoc w dotarciu do kościoła itp.

Pomoc materialną

 1. wsparcia finansowego, przyznawanego w gotówce
 2. przekazywanie darów rzeczowych

Pomoc opiekuńczo-usługową

 1. odwiedzanie osób będących w potrzebie
 2. wykonywaniu różnych czynności domowych
 3. poprzez włączenie potrzebujących w różne akcje Caritasu.